Free cookie consent management tool by TermsFeed

Politică GDPR / GDPR politike

Verso Intercultural este o revistă culturală bilingvă, fără identitate juridică, care prelucrează date cu caracter personal cu scop de analiză a traficului sau de comunicare prin newslettere cu abonații săi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la acestea din țările în care operează.

CAPITOLUL I

Scop

Scopul politicii generale de protecție a datelor cu caracter peronal („Politica GDPR”) este acela de a stabili regulile și practicile care reglementează modul în care Verso Intercultural asigură conformarea cu principiile şi regulile stabilite de GDPR în activitățile sale de prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând cititorilor sau abonaților săi.

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

Prezenta politică se aplică website-ului www.verso-intercultural.com care implică prelucrarea de date cu caracter personal în calitate de operator.

CAPITOLUL III

Definiții și abrevieri

 • Consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • GDPR înseamnă REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
 • Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 • Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CAPITOLUL IV

Obiectivele politicii GDPR

1. Asigurarea legalității prelucrării datelor

În derularea activităților sale Verso Intercultural prelucrează date cu caracter personal în următoarele condiții:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul
 2. prelucrarea este necesară pentru comunicarea via newsletter  
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine persoanei vizate
 4. prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
 5. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Verso Intercultural

2. Asigurarea drepturilor persoanei vizate

Verso Intercultural respectă dreptul persoanelor fizice la viață privată.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, societatea noastră comunică persoanei vizate ce date colectează, scopul și temeiul colectării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, durata stocării datelor, ștergerea acestora la finalul periodei de stocare. În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de prelucrarea ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Datele cu caracter personal prelucrate şi utilizate de către Verso Intercultural. se vor stoca pe suport electronic sau arhiva pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile activităților derulate.

La încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele prelucrate se distrug.

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite un drept sau să facă o reclamație, se poate adresa Verso Intercultural folosind următoarele date de contact:

Verso Intercultural furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Verso Intercultural informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Verso Intercultural informează persoana vizată și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.